ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Προς τους επισκέπτες του Ιστοχώρου μας.

en

Αγαπητοί φίλοι,

όπως ίσως γνωρίζετε η Σύνοδο της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδας υπό τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ενώθηκε με μια εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Αμερικής ονομαζόμενη HOCNA (Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής).

Η ένωση αυτή έφερε δυσάρεστη κατάληξη στη συνοχή της Συνόδου με αποτέλεσμα να αποτειχιστεί ένας Επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Χριστοφόρος, καί ορισμένος αριθμός κληρικών καί Ναών στην Ελλάδα καί το εξωτερικό.

Ως διαχειριστές του «ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ» διακρίναμε την δίκαιη καί κανονική αποτείχιση του Μητροπολίτη Χριστοφόρου διότι είναι γνωστό καί σ’εκείνους ακόμη που διαθέτουν μικρή γνώση για τα εκκλησιαστικά πράγματα για μία ένωση δύο διϊστάμενων εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών απαιτεί έγγραφη μαρτυρία από κοινού Ορθόδοξης ομολογίας καί αποκηρυξη τυχών “παρεκτροπών”.

Ως εκ τούτων λάβαμε την απόφαση να ταχτούμε στο πλευρό του ενιστάμενου Μητροπολίτη κ.Χριστοφόρου και να συνεχίσουμε τον αντικειμενικό αγώνα που ξεκινήσαμε.

Η ομάδα του Ομολογητή.

 

+

 

Έχουμε επισυνάψει φωτοαντίγραφο της Εγκύκλιου του Μητροπολίτη Χριστοφόρου (και σε pdf) αλλά και σε πληκτρολογημένη μορφή παρακάτω.

 

Εγκύκλιος

Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να το κατεβάσετε σε μορφή pdf.

Το κείμενο:

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σαλαμῖς, 15/28 Ὀκτωβρ. 2013

Πατέρες καί ἀδελφοί ἐν Χριστῷ, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

βρίσκομαι εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν νά πληροφορήσω ὑμᾶς, ὅτι ἐκ τῆς 11ης /24ης Ὀκτωβρίου τρέχοντος ἔτους, ἔθεσα ἐαυτόν ἐκτός τοῦ Συνοδικοῦ σχήματος τῆς ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, διά λόγους συνειδήσεως.

Κατά κύριον λόγον, δέν δύναμαι νά ἀποδεχθῶ τήν ἕνωσι τῆς ἀνωτέρω Συνόδου μετά τῆς «Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερικῇ» (HOCNA) ἐξ αἰτίας τῆς μή ἐγγράφου ἀποκηρύξεως τῶν τελευταίων, ὅσων κατά ἐκείνων κατεγνωσμένων ἐκκλησιολογικῶν παρεκλήσεων καί πλανῶν. Ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξα ὑποστηρικτής τῆς ἑνώσεως ταύτης καί ἀνέμενον τόν κανονικόν κατά τήν Ὀρθόδοξον παράδοσιν τρόπον ἑνώσεως ἤτοι ἔγγραφον κοινήν ὁμολογία πίστεως καί ἀποκήρυξιν ἐκ μέρους τῆς HOCNA ὅσων εἰς βάρος των καταμαρτυρουμένων ἀποκλίσεων ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί Παραδόσεως. Κατά τάς προφορικάς ἀλλά καί ἐγγράφους διαμαρτυρίας μου, ἐλάμβανον πάντα τήν ὑπόσχεσιν τῆς ἀναμενομένης θεαρέστου ἐγγράφου μαρτυρίας καί ἀποδείξεως, πλήν εἰς μάτην.

Ὅθεν, ἀφ’ ἑνός μή δυνάμενος νά ἀποδεχθῶ τόν ἐμπαιγμό τοσούτων μηνῶν καί ἀφ’ ἐτέρου ἀρνούμενος μίαν ὑποκριτικήν συμμετοχήν μου εἰς τό ἐκκλησιαστικόν αὐτό σῶμα, ἀπεφάσισα τήν ἀποτείχισίν μου ἐξ αὐτοῦ, τό τοῦ ἱεροῦ Βρυεννίου ἐνθυμούμενος «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις.».

 

Εὐχόμενος πρός ὅλους, ὅπως Κύριος ὁ Θεός φωτίζῃ πάντας τόν τῆς Αὐτοῦ Ἀληθείας φωτισμόν, διατελῶ, 

Μετ’ εὐχῶν καί εὐλογιῶν

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Μεσογαίας καί Νήσων Χριστοφόρος

 

 +

 

 

en

 

Δήλωση του Μητροπολίτου Χριστοφόρου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατόπιν διαφόρων πληροφοριών κυρίως δε φλυαριών εν σχέσει με την διαφοροποίησίν μου έναντι της «εκκλησιαστικής ενώσεως» της Ιεράς ημών Συνόδου μετά της Αγίας Ορθόδόξου Εκκλησίας Βορείου Αμερικής (HOCNA) δηλούμεν τα εξής:

1. Ζήτησα εγγράφως εκ μέρους της HOCNA (δια της υπ’αριθμ. Πρωτ.126 της 14/27-6-2013) διασαφινίσεις επί διαφόρων εκκλησιολογικών και εκκλησιαστικών παρεκλήσεων οι οποίες προσάπτονται εις αυτούς και δια τις οποίες ουδεμία έγγραφος αποκήρυξις υπήρξε προς την Ιεράν ημών Σύνοδον. Της όντως αδελφικής εκείνης επιστολής δέν έλαβον ουδεμίαν απάντησιν έως σήμερον. Ως εκ τούτου εμμένω εις την προδηλωθείσα θέσιν μου ήτοι αποποιούμαι την «ένωσιν» και δεν προτίθεμαι να έρθω εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν μεθ’εκείνων έως ότου υπάρξει εκ μέρους των ενυπόγραφος Ορθόδοξος Ομολογία όπου δι’ αυτής θα αποκλείειται οιανδήποτε παρέκλησις εκ των πατερικών και συνοδικών αποφάσεων των αοιδίμων προκατόχων της Ορθοδόξου πίστεως και του ιερού ημών αγώνος.

2. Επειδή ορισμένοι -ειδικοί στο είδος- προσπαθούν να δημιουργήσουν σενάρια και μυθεύματα σπεύδω ωσαύτως να δηλώσω ότι παραμένω εντός της Ιεραρχίας της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος υπό τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ.Μακάριον, όστις καί με διαβεβαίωσε ότι τη σεπτή παρεμβάσει του οσωνούπω θα επιλυθεί η υπόθεσις.

Σαλαμίς, 11/24-9-2013

Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης

+ Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Νήσων 
Χριστοφόρος

 

 

 

 

Προς τους Ματθαιϊκούς (παράταξη Θηβών).

Διαβάσαμε μετά από πληροφόρηση φίλων ότι η Ιστοσελίδα “CHURCH OF G.O.C. OF GREECE” (http://churchgoc.blogspot.gr/2013/05/blog-post_27.html) ασχολήθηκε μαζί μας με κριτική διάθεση στο θέμα των επαφών της Ιεράς ημών Συνόδου μετά των Βοστωνιτών. Την τακτική των Ματθαιϊκών τήν γνωρίζουμε είτε απο πληροφορίες παλαιοτέρων είτε απο τή συμπεριφορά τους, οπότε τον χαρακτηρισμό “Ψεύδεται” που μας προσάπτουν τους τον επιστρέφουμε.

Όσον αφορά την υπόθεση, ο “ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ” καθώς δηλώνουμε, δεν αποτελεί επίσημη Ιστοσελίδα της Ιεράς ημών Συνόδου, συνεπώς δημοσιεύουμε πληροφοριακά μόνο γεγονότα της Εκκλησίας χωρίς να τα επιλέγουμε. Επίσης είναι σαφής η θέση μας περί της Ονοματολατρείας καί μόνο απο τον τίτλο. Επι τούτου αναρτήσαμε 2 Πατριαρχικές επιστολές στα Αγγλικά και μία στα Ελληνικά (η Ελληνική κάπως δυσανάγνωστη διότι έτσι την βρήκαμε, απλά την φωτοτυπίσαμε) πού καταδικάζουν την Ονοματολατρεία.

Τί άλλο θέλετε κ.κ. Ματθαϊκοί;

Αυτά βρήκαμε αυτά αναρτήσαμε. Αν εσείς έχετε  περισσότερες καί καθαρότερες καταδικαστικές μαρτυρίες να μας τις αποστείλετε και εμείς θα τις αναρτήσουμε ευχαρίστως δηλώνοντας και τις ευχαριστίες μας απέναντί σας.

Τώρα όσον αφορά το αγκάθι σας “περί της εικόνας της Αγίας Τριάδος” απαντούμε. Αφού ανάψατε μιά μεγάλη πυρκαγιά στον Ορθόδοξο χώρο απο την οποία όχι μόνο τσουρουφλιστήκατε αλλά καήκατε και εσείς οι ίδιοι, προσπαθείτε να μεταδώσετε την φωτιά αυτή και στους άλλους. Ευτυχώς που εξ αιτίας της Ματθαιϊκής προέλευσης αυτής της υπόθεσης όλοι οι άλλοι έκαναν τον σταυρό τους και την αγνόησαν.

Τέλος, παρακαλούμε μην ασχολείστε μαζί μας. Θα μας αναγκάσετε να το κάνουμε και εμείς για σας παραβαίνοντας την πάγια θέση μας με την οποία αποφεύγουμε κάθε αντιπαράθεση με Γ.Ο.Χ.

Αποστασία κληρικού

  • Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε την απομάκρυνση εκ της Εκκλησίας μας του Επισκόπου Γαρδικίου κ. Αθανασίου. Ο πρώην κληρικός αυτοαποσχιματίσθη και πλέον βιώνει ως λαϊκός. Ευχόμεθα ο Θεός να φωτίσει και να τον ελεήσει.

Όσον αφορά την αίρεση της Ονοματολατρείας.

  • Όσον αφορά την αίρεση της Ονοματολατρείας δημοσιεύσαμε μια επιστολή του Πατριάρχη Γερμανού Ε’ στον τομέα “Βιβλιοθήκη” της ιστοσελίδας μας.
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ– Δημοσιεύσαμε άλλες δύο επιστολές του Πατριάρχη Γερμανού Ε’ περί της Ονοματολατρείας (στα αγγλικά μόνο).

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου στις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Η αυτού Μακαριότης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ. Μακάριος

Η αυτού Μακαριότης ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος.

  • Κατόπιν προσκλήσεως των Επισκόπων της HOCNA ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας μας κ. Μακάριος  μεταβαίνει στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Η επίσκεψη αυτή γίνεται προκειμένου και εκ του σύνεγγες πλέον να γίνουν οι από καιρού συνομιλίες μεταξύ της Ιεράς ημών Συνόδου και της Συνόδου της HOCNA ώστε να αποκατασταθεί Θεού θέλοντος η Εκκλησιαστική Κοινωνία μεταξύ της Ιεράς Συνόδου μας και την ολότητα των επισκόπων της HOCNA.
  • Σχετική δήλωσις περί του αποτελέσματος θα γίνει εκ της Ιεράς ημών Συνόδου.

 

 

Ποινές (Α/βάθμιο συνοδικό Δικαστήριο).

  • Το Α/βάθμιο συνοδικό Δικαστήριο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της εκδίκασε τις υποθέσεις των Ιερομονάχων α) Καλλίνικον Γιαννακόπουλον (Ι.Μ.Θεσσαλονίκης), β) Ιουστίνον Χαραλαμπόπουλον (Ι.Μ.Αχαρνών) καί γ) Καλλίνικον Κελεπούρην (Ι.Μ. Μεσογαίας) επιβάλλοντας σε αυτούς την ποινή της καθαιρέσεως δια κανονικά παραπτώματα.  

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Αχαρνών και Ν. Ιωνίας Αθανάσιος.

Μητροπολίτης Αχαρνών και Ν. Ιωνίας Αθανάσιος.

  • Με θλίψη ανακοινώνουμε την προς Κύριον εκδημία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχαρνών και Ν. Ιωνίας κ. Αθανασίου (Χαραλαμπίδη). Ο μεταστάς Ιεράρχης γεννήθηκε το 1933 στα Γρεβενά της Δ. Μακεδονίας. Το έτος 1979 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Γρεβενών και το 1980 εξελέγη Μητροπολίτης Αχαρνών και Ν. Ιωνίας.
  • Τα τελευταία έτη εζήτησε και ετέθη υπό της Ι. Συνόδου εφησυχάζων Μητροπολίτης κατόπιν των πολλαπλών προβλημάτων της υγείας του εις τα οποία και υπέκυψε σήμερα την 12ην (25η Ν.Η.) Μαρτίου 2013.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

 

 

 

Φωτογραφίες από τα Θεοφάνεια 2013.

  • Δημοσιεύσαμε φωτογραφίες των Θεοφανείων 2013. Από τον Πειραιά, την Νεμέα, την Κύπρο και την Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

O επίσημος Ημεροδείκτης του 2013 της Εκκλησίας μας .

  • Ο Ημεροδείκτης της Ιεράς Συνόδου μας. Το βιβλιάριο αυτό δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την Ιερά Σύνοδο και εμπεριέχει όχι μόνο το ημερολόγιο του έτους αλλά και άλλες ενδιαφέροντες πληροφορίες. Μπορείτε να τον κατεβάσετε σε αυτήν την σελίδα.