Καταβασίες

 • Την 1η Ιανουαρίου (κάν είναι η Κυριακή πρό των Φώτων) ψάλλονται οι διπλές

Καταβασίες της εορτής των Θεοφανείων:

α. «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα….»

β. «Στίβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον……»

 • Την Κυριακή πρό των Φώτων καθώς καί τυχόν εορτή μέχρι την παραμονή της εορτής, ψάλλονται

οι α΄ Καταβασίες των Θεοφανείων:

«Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα….»

 • Την 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)ψάλλονται οι διπλές Καταβασίες της εορτής των Θεοφανείων:

α. «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα….»

β. «Στίβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον……»

 • Την Κυριακή μετά τα Φώτα καθώς καί τυχόν εορτές μέχρι την απόδοση της εορτής ψάλλονται οι β΄ Καταβασίες των Αγ. Θεοφανείων:

«Στίβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον……»

 • Σην απόδοση της εορτής των Αγ. Θεοφανείων ψάλλονται οι διπλές Καταβασίες της εορτής:

α. «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα….»

β. «Στίβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον……»

 • Μετά την απόδοση των Αγ. Θεοφανείων κατά τις Κυριακές ή μνήμες Αγίων μέχρι την απόδοση της Υπαπαντής ψάλλουμε τις Καταβασίες της Υπαπαντής του Κυρίου:

«Χέρσον ἀβυσσοτόκον……»

 • Μετά την απόδοση της εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, σε τυχόν μνήμες Αγίων ψάλλουμε Καταβασίες :

«Ἀνοίξω τό στόμα μου….»

 • Τις τέσσερεις πρώτες Κυριακές του Τριωδίου δηλαδή, α.Τελώνου και Φαρισαίου, β. Ασώτου, γ. Αποκρέω και δ. Τυροφάγου και αφού έχει αποδοθεί η εορτή της Υπαπαντής, ψάλλουμε τις Καταβασίες εκάστης Κυριακής δηλαδή:

Ασώτου:  «Τήν Μωσέως ὡδήν……»

Αποκρέω:  «Βοηθός καί σκεπαστής…..»

Τυροφάγου: «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας….»

*Χάρη των φιλομαθών σημειώνουμε ότι η απόδοση της Υπαπαντής του Κυρίου, δέν συμπίπτει ποτέ εκτός απο το Τριωδίο. Έτσι θεωρήσαμε περιττόν να αναφέρουμε Καταβασίες για την Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου.

 • Τις εορτές, α)του Προδρόμου (24 Φεβρ.), β) των Αγίων Τεσσαράκοντα (9 Μαρτ.), γ) του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (25 Μαρτ.), ψάλλουμε Καταβασίες:

«Ἀνοίξω τό στόμα μου….».

 • Την Α΄ Κυριακή των Νηστειών (Ορθοδοξίας) ψάλλουμε τις Καταβασίες της ημέρας:

«Θαλάσσης τό ἐρυθραῖον πέλαγος..»

 • Τήν Β΄, Κυριακή των Νηστειών, ψάλλουμε Καταβασίες:

«Ἀνοίξω τό στόμα μου….»

 • Την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), ψάλλουμε τις Καταβασίες της ημέρας:

«Ὁ θειότατος προετύπωσε….»

 • Τις Δ΄καί Ε΄ Κυριακές των Νηστειών,ψάλλουμε Καταβασίες:

«Ἀνοίξω τό στόμα μου….».

 • Τό Σαββάτο του Αγίου Λαζάρου ψάλλουμε τις Καταβασίες της ημέρας:

«Ὑδράν διοδεύσας ὡσεί ξηράν…»

 • Τήν Κυριακή των Βαϊων, ψάλλουμε Καταβασίες της ημέρας:

«Ὥφθησαν αἱ πηγαί …»

 • Από το Αγίου Πάσχα μέχρι την απόδοση αυτού, κατά τις Κυριακές και μνήμες Αγίων  ψάλλουμε τις Καταβασίες του Πάσχα :

«Αναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί….»

 • Την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και μέχρι την απόδοση αυτής ψάλλουμε τις β΄ Καταβασίες της Πεντηκοστής: «Θείῳ καλυφθείς…..»

 • Τήν Κυριακή της Πεντηκοστής ψάλλουμε τις διπλές Καταβασίες της εορτής :

α. «Πόντῳ ἐκάλυψε….»

β. «Θείῳ καλυφθείς…»

 • Απο τήν Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μέχρι την απόδοση της Πεντηκοστής ψάλλουμε τις α΄ Καταβασίες της Πεντηκοστής:

«Πόντῳ ἐκάλυψε….»

 • Σην απόδοση της εορτής της Πεντηκοστής ψάλλονται οι διπλές Καταβασίες της εορτής:

α. «Πόντῳ ἐκάλυψε….»

β. «Θείῳ καλυφθείς…»

 • Από την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέζρι την 26η Ιουλίου, κατά τις Κυριακές και μνήμες Αγίων  ψάλλονται  Καταβασίες  :

«Ἀνοίξω τό στόμα μου….».

 • Από την 27η μέχρι την παραμονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (πλήν της 1ηςΑυγούστου) τις τυχούσες Κυριεακές ή μνήμες Αγίων, ψάλλονται Καταβασίες:

«Χοροί Ἰσραήλ…»

 • Τήν 1η Αυγούστου ψάλλονται Καταβασίες της ημέρας:

«Σταυρόν χαράξας Μωσῆς…»

 • Τήν εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μέχρι την απόδοση αυτής, ψάλλονται οι Καταβασίες του Τιμίου Σταυρού:

«Σταυρόν χαράξας Μωσῆς…»

 • Τήν εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέχρι την απόδοση αυτής, ψάλλονται οι Καταβασίες της εορτής:

«Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ…..»

 • Μετά την απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέχρι την απόδοση της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, κατά τις Κυριακές και μνήμες Αγίων ψάλλονται οι Καταβασίες  του Τ. Σταυρού:

«Σταυρόν χαράξας Μωσῆς…»

 • Από την 21η Σεπτεμβρίου μέχρι την 20η Νοεμβρίου κατά τις Κυριακές και μνήμες Αγίων  ψάλλονται  Καταβασίες :

«Ἀνοίξω τό στόμα μου….».

 • Από την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21η Νοεμβρ.) μέχρι τά Χριστούγεννα κατά τις Κυριακές και μνήμες Αγίων ψάλλονται οι α΄ Καταβασίες των Χριστουγέννων :

«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε….»

 • Την εορτή των Χριστουγέννων ψάλλονται διπλές οι Καταβασίες των Χριστουγέννων:

α. «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε….»

β. « Ἔσωσε λαόν, θαυματουργῶν δεσπότης…..»

 • Από την 26η μέχρι την 30η Δεκεμβρίου, ψάλλονται οι α΄ Καταβασίες των Χριστουγέννων :

« Ἔσωσε λαόν, θαυματουργῶν δεσπότης…..»

 • Την 31η Δεκεμβρ. στην απόδοση των Χριστουγέννων ψάλλονται διπλές οι Καταβασίες της εορτής:

α. «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε….»

β. « Ἔσωσε λαόν, θαυματουργῶν δεσπότης…..»