Κοινωνικά

α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

Κυριακή: «Αινείται τόν Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούϊα.»

Δευτέρα: «Ο ποιών τους Αγγέλους αυτού πνεύματα καί τούς λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Αλληλούϊα.

Τρίτη:  «Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος. Αλληλούϊα. »

Τετάρτη: «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καί τό όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Αλληλούϊα. »

Πέμπτη: «Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλληλούϊα. »

Παρασκευή: « Σωτηρίαν ειργάσω εν μέσω της γής, Χριστέ ο Θεός ημών. Αλληλούϊα. »

Σάββατο: «Μακάριοι ους εξελέξω και προσελάβου Κύριε, και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούϊα. »

β. ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΩΝ

 

Τήν 1η Ιανουαρίου: Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί τήν

«Αινείται τόν Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούϊα.»

Τήν 5η Ιανουαρίου: Παραμονή των Θεοφανείων.

«Αινείται τόν Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούϊα.»

Τήν 6η Ιανοαυρίου: Τα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

«’Επεφάνη η χάρις τού Θεού ημών. Αλληλούϊα.»

Τήν 2 Φεβρουαρίου: Η Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού:

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καί τό όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Αλληλούϊα.»

Τήν 25 Μαρτίου: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

« Εξελέξατο Κύριος τήν Σιών, ηρετίσατο αυτήν εις κατοικίαν εαυτώ. Αλληλούϊα.»

Τήν Γ΄ Κυριακή των Νηστειών:

«Εσημειώθη εφ’ ημάς τό φώς του προσώπου σου Κύριε. Αλληλούϊα.»

Τό Σαββάτο του Αγίου Λαζάρου:

«Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον. Αλληλούϊα.»

Τήν Κυριακή των Βαϊων:

«Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αλληλούϊα.»

Τήν Αγία και Μεγ. Πέμπτη:

« Του Δείπνου σου του μυστικού σήμερον Υιέ Θεού…»

Το Μέγα Σάββατο:

«Εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, και ανέστη σώζων ημάς. Αλληλούϊα.»

Την Αγία Κυριακή του Πάσχα:

«Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε. Αλληλούϊα.»

Την Κυριακή του Θωμά:

«Επαίνει Ιερουσαλήμ τόν Κύριον, αίνει τον Θεόν σου Σιών. Αλληλούϊα.»

Τις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Κυριακές μετά τό Πάσχα:

«Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε. Αλληλούϊα.»

Της Μεσοπεντηκοστής:

«Ο τρώγων μου την Σάρκα καί πίνων μου το Αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ, είπεν ο Κύριος. Αλληλούϊα.»

Της Αναλήψεως

«Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμω Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Αλληλούϊα.»

Της Αγίας Πεντηκοστής:

«Τό πνεύμα σου τό αγαθόν οδηγήσει με εν γή ευθεία. Αλληλούϊα.»

Την Κυριακή των Αγίων Πάντων:

«Αγαλλιάσθε δίκαιοι εν Κυρίω, τοις ευθέσι πρέπει αίνεσις. Αλληλούϊα.»

Όλες τις Θεομητορικές εορτές καί στις Αποδόσεις αυτών, όποια ημέρα και αν τύχουν ψάλλεται κοινωνικό:

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καί τό όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Αλληλούϊα.»

Την 14η Σεπτεμβρίου: Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.

«Εσημειώθη εφ’ ημάς τό φώς του προσώπου σου Κύριε. Αλληλούϊα.»

γ. ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ ΑΓΙΩΝ (οποιαδήποτε ημέρα και αν τύχουν)

Στις εορτές της Σύναξης (7 Ιαν.), της Γέννησης (24 Ιουν.) καί της Αποτομής (29 Αυγ.) του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου ψάλλεται κοινωνικό:

«Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος. Αλληλούϊα.»

 

Στίς μνήμες των Αγίων Πέτρου καί Παύλου (29 Ιουν.), των Αγ. 12 Αποστόλων (30 Ιουν.), των 4 Ευαγγελιστών (25 Απρ., 8 Μαΐου καί 26 Σεπτ., 18 Οκτ.,16 Νοεμ.) του Αγ. Αποστόλου Ανδρέα (30 Νοεμ.), των Αγίων Τριών Ιεραρχών (30 Ιαν.), τωνΑγ. Κωνσταντίνου καί Ελένης (21 Μαΐου) ψάλλεται κοινωνικό:

«Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης ταρήματα αυτών. Αλληλούϊα.»

 

Των Αγίων Ταξιαρχών (8 Νοεμ.)

«Ο ποιών τους Αγγέλους αυτού πνεύματα καί τούς λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Αλληλούϊα.»

 

Στίς μνήμες των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ καί Άννας

«Αγαλλιάσθε δίκαιοι εν Κυρίω, τοις ευθέσι πρέπει αίνεσις. Αλληλούϊα.»

δ. ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ ΑΓΙΩΝ (αν τύχουν οποιαδήποτε ημέρα εκτός Κυριακής).

 

Σέ όλες τις μνήμες των Αγίων που δέν αναφέρονται πιό πάνω ψάλλεται κοινωνικόν:

«Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος. Αλληλούϊα.»

 

Την 1η Αυγούστου: Η Πρόοδος του Τιμίου Σταυρού.

«Εσημειώθη εφ’ ημάς τό φώς του προσώπου σου Κύριε. Αλληλούϊα.»

ε. ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (εκτός αν συμπέσει εορτή) :

 

«Γεύσαστε καί ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος. Αλληλούϊα.»