ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Προς τους επισκέπτες του Ιστοχώρου μας.

en

Αγαπητοί φίλοι,

όπως ίσως γνωρίζετε η Σύνοδο της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδας υπό τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ενώθηκε με μια εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Αμερικής ονομαζόμενη HOCNA (Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής).

Η ένωση αυτή έφερε δυσάρεστη κατάληξη στη συνοχή της Συνόδου με αποτέλεσμα να αποτειχιστεί ένας Επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Χριστοφόρος, καί ορισμένος αριθμός κληρικών καί Ναών στην Ελλάδα καί το εξωτερικό.

Ως διαχειριστές του «ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ» διακρίναμε την δίκαιη καί κανονική αποτείχιση του Μητροπολίτη Χριστοφόρου διότι είναι γνωστό καί σ’εκείνους ακόμη που διαθέτουν μικρή γνώση για τα εκκλησιαστικά πράγματα για μία ένωση δύο διϊστάμενων εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών απαιτεί έγγραφη μαρτυρία από κοινού Ορθόδοξης ομολογίας καί αποκηρυξη τυχών “παρεκτροπών”.

Ως εκ τούτων λάβαμε την απόφαση να ταχτούμε στο πλευρό του ενιστάμενου Μητροπολίτη κ.Χριστοφόρου και να συνεχίσουμε τον αντικειμενικό αγώνα που ξεκινήσαμε.

Η ομάδα του Ομολογητή.

 

+

 

Έχουμε επισυνάψει φωτοαντίγραφο της Εγκύκλιου του Μητροπολίτη Χριστοφόρου (και σε pdf) αλλά και σε πληκτρολογημένη μορφή παρακάτω.

 

Εγκύκλιος

Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να το κατεβάσετε σε μορφή pdf.

Το κείμενο:

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σαλαμῖς, 15/28 Ὀκτωβρ. 2013

Πατέρες καί ἀδελφοί ἐν Χριστῷ, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

βρίσκομαι εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν νά πληροφορήσω ὑμᾶς, ὅτι ἐκ τῆς 11ης /24ης Ὀκτωβρίου τρέχοντος ἔτους, ἔθεσα ἐαυτόν ἐκτός τοῦ Συνοδικοῦ σχήματος τῆς ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, διά λόγους συνειδήσεως.

Κατά κύριον λόγον, δέν δύναμαι νά ἀποδεχθῶ τήν ἕνωσι τῆς ἀνωτέρω Συνόδου μετά τῆς «Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερικῇ» (HOCNA) ἐξ αἰτίας τῆς μή ἐγγράφου ἀποκηρύξεως τῶν τελευταίων, ὅσων κατά ἐκείνων κατεγνωσμένων ἐκκλησιολογικῶν παρεκλήσεων καί πλανῶν. Ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξα ὑποστηρικτής τῆς ἑνώσεως ταύτης καί ἀνέμενον τόν κανονικόν κατά τήν Ὀρθόδοξον παράδοσιν τρόπον ἑνώσεως ἤτοι ἔγγραφον κοινήν ὁμολογία πίστεως καί ἀποκήρυξιν ἐκ μέρους τῆς HOCNA ὅσων εἰς βάρος των καταμαρτυρουμένων ἀποκλίσεων ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί Παραδόσεως. Κατά τάς προφορικάς ἀλλά καί ἐγγράφους διαμαρτυρίας μου, ἐλάμβανον πάντα τήν ὑπόσχεσιν τῆς ἀναμενομένης θεαρέστου ἐγγράφου μαρτυρίας καί ἀποδείξεως, πλήν εἰς μάτην.

Ὅθεν, ἀφ’ ἑνός μή δυνάμενος νά ἀποδεχθῶ τόν ἐμπαιγμό τοσούτων μηνῶν καί ἀφ’ ἐτέρου ἀρνούμενος μίαν ὑποκριτικήν συμμετοχήν μου εἰς τό ἐκκλησιαστικόν αὐτό σῶμα, ἀπεφάσισα τήν ἀποτείχισίν μου ἐξ αὐτοῦ, τό τοῦ ἱεροῦ Βρυεννίου ἐνθυμούμενος «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις.».

 

Εὐχόμενος πρός ὅλους, ὅπως Κύριος ὁ Θεός φωτίζῃ πάντας τόν τῆς Αὐτοῦ Ἀληθείας φωτισμόν, διατελῶ, 

Μετ’ εὐχῶν καί εὐλογιῶν

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Μεσογαίας καί Νήσων Χριστοφόρος

 

 +

 

 

en

 

Tags: , , ,

www.Omologitis.org