www.Omologitis.org

Αφιέρωμα στον Μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Βησσαρίωνα 2002-2012

 

Έξω από την Αγία Σκέπη

Έξω από την Αγία Σκέπη

 

 

Συμπληρώνονται σήμερα 3 χρόνια από την οσιακή κοίμηση του Μητροπολίτου Αυστραλίας κυρού Βησσαρίωνος. Ο μεταστάς υπήρξε άοκνος εργάτης του Ευαγγελίου, ακραιφνής αγωνιστής της Ορθοδόξου Ομολογίας με ένθερμη μοναχική βιοτή.

Το έργο του εις την Αυστραλία υπήρξε ιεραποστολικό και πλούσιο πνευματικής και εκκλησιαστικής δραστηριότητας, ανεγείροντας μια ενορία και δύο Μονές.

Είη, η μνήμη αυτού αιωνία!

 

απο την χειροτονία του είς πρεσβυτερο

από την χειροτονία του σε πρεσβύτερο

 

Η χειροτονία του σε Δεσπότη α’

Η χειροτονία του σε Δεσπότη α’

 

Η χειροτονία του σε Δεσπότη β'

Η χειροτονία του σε Δεσπότη β’

 

Η χειροτονία του σε Δεσπότη γ'

Η χειροτονία του σε Δεσπότη γ’

 

Πριν την ταφή

Πριν την ταφή

 

Το μνήμα

Το μνήμα

 

Νοέμβριος 2011 = Φωτογραφίες από την Αρχιερατική Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Αδελφοθέου.

  • Δημοσιεύσαμε φωτογραφίες από την Αρχιερατική Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Αδελφοθέου. Μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

 

 

 

Περί της Σωματιοποίησης της Εκκλησίας, υπό του Γέροντος Αυγουστίνου.

Περί της Σωματιοποίησης της Εκκλησίας, υπό του Γέροντος Αυγουστίνου.
-Την εισαγωγή την κάνει ο ευλαβέστατος κ. Πολίτης Χρήστος


Ο Οσιολογιότατος Γέροντας Αυγουστίνος -προς τον οποίον ή στήλη εύχεται γρήγορον ανάρρωσιν- απέστειλεν την κάτωθι απάντησιν προς τον ανώνυμον σχολιογράφον της «Φωνής τής Ορθοδοξίας», ο οποίος κατέκρινε τό εσχάτως εκδοθέν -καί ανάρπαστον γεγονός- βιβλίον τού κατά τού γνωστού Εκκλησιοσωματείου:

 

«Έν Αγίω Βασιλείω τη 29-4-2007 
Πρός: Τον ανώνυμον συντάκτην τής στήλης «μικρά καί ουσιώδη» τής «Φωνής τής Όρθοδοξίας» Κάνιγγος 32-106 82 Αθηνών (Γ’ όροφος)
Εντιμότατε κ. ανώνυμε Συντάκτα,
Χριστός Ανέστη!

Ανεγνώσατε τά γράμματα, αλλά δέν εννοήσατε τά πράγματα• όταν έλθουν τά πράγματα, τότε θά εννοήσετε καί τά γράμματα!

Κύριε ανώνυμε, δέν σας είπα ούτε καμπούρηδες, ούτε κυλλούς, ούτε κουλλούς, ούτε κλέπτας, ούτε … Καθαρά-καθαρά, μέ απλότητα, σαφήνεια καί αδιάσειστον επιχειρηματολογίαν επί «τερατογενή νεωτερισμώ» καί «Εκκλησιολογική Προτεσταντική αιρέσει αιρέσεων» κατέθεσα ό,τι έγραψα, δι’ υμάς καί τό χριστεπώνυμον πλήρωμα.

Καλώς εχόντων τών πραγμάτων, έπρεπε νά αναιρέσητε τάς κατηγορίας μέ μίαν σειράν αδιασείστων επιχειρημάτων, καθ’ ότι αί κατηγορίαι είναι περί Πίστεως.

Επροτιμήσατε τήν αναιδεστάτην κυρίαν ανωνυμογραφίαν καί τήν άτιμον ειρωνίαν!

Δικαίωμα Σας! Αρκεί πού οί πιστοί αντελήφθησαν, έκεινο πού υμείς ειρωνεύεσθε. Τούτο μαρτυρεί το πλήθος τών ευχαριστηρίων γραμμάτων, εκτός δύο, τών οποίων το περιεχόμενον είναι: «Γωνία άρα βρέχει».

Εάν ληφθούν υπ’ όψιν, αί υπεύθυνοι ψευδείς διαβεβαιώσεις, ότι: «ό Αυγουστίνος έγραψε και εζήτησε συγγνώμη διά το πόνημά του», «απεδέχθη ότι είναι φανταστικόν», κατόπιν τούτων «πετάτε το στη φωτιά» και τά λοιπά τής αλεπούς τεχνάσματα, αι επιστολαί μαρτυρούν τήν ελαχίστην είδησιν διά νά έλθουν τά πράγματα, ήγουν, ή η χαροποιός διάλυσις, ή η ενώπιον τών αρμοδίων Αρχών καταγγελία.

Έν πάσει περιπτώσει, μέχρι τότε, ας ίδωμεν τά σαθρά Σας επιχειρήματα ένα προς ένα.*

α) Τό θέμα τής άποσχίσεως τού έτους 1995, είναι ένα θέμα αψηλάφητον άχρις ώρας• ίσως εις τό άμεσον μέλλον μάς απασχόληση, διότι πολλοί είναι προβληματισμένοι καί ζητούν πληροφορίας έξ αμφοτέρων τών μερίδων: διατί έγινε καί δέν γεφυρώνεται, αφού δέν υπήρχον θέματα Πίστεως;

 

Απλούστατα, διότι εκτός τής Κανονικής Συνόδου Κάνιγγος 32 Γ°ς όροφος, υπήρχε και παρασύνοδος εις ιδιόκτητα γραφεία επί τής Κουμουνδούρου 25 (8°ς όροφος), ή οποία ηγωνίζετο παρασίτως μέ τά παρασκηνιακά επεισόδια τών ετών 1984-85, 1993-1994 καί 1995 έως εις τό «Δόξα σοι ό Θεός»** τού έτους 1995.

Έως εδώ, τά υπόλοιπα εις τό άμεσον μέλλον, όταν συγκεντωθούν όλα τά στοιχεία, εκ τών οποίων θά φανερωθούν, ποίοι έκ ποίων απεσχίσθησαν.

β) Ή Εκκλησία κύριε ανώνυμε, είναι Θεοσύστατον ίδρυμα, ανενδεές, δηλαδή πλήρες, μή έχον ανάγκην προσκτήσεως τινός, πολύ δέ περισσότερον νομικής προσωπικότητος• εγεννήθη καί ηνδρώθη εις ειδωλολατρικά καί τυραννικά κράτη καί επέζησε καί θά επιζή άνευ προσκτήσεως τινός. Πού καί εις ποίον άρθρον τού «Σωματείου Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος» 1996, φαίνεται ότι συνεστήθη δι’ οικονομικάς συναλλαγάς; Αφού ό σκοπός πού συνεστήθη, ωρίσθη εις τό άρθρον 2, όπου Σωματείον καί άτυπος Εκκλησία τής Πεντηκοστής, φαίνονται σφιχταγκαλιασμένα. Τό σφιχταγκάλιασμα Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος καί Σωματείου είναι διάχυτον καί εις όλα σχεδόν τά άρθρα τού Σωματείου- ασφυκτικά εδεσμεύσατε τό Θείον Δίκαιον εις τό άνθρώπινον!

Μή βλάπτετε τήν ψυχήν Σας• ένας είναι ο δρόμος• ή διάλυσις τής Σωματειοεκκλησίας• καί εφ’ όσον θέλετε οικονομικάς συναλλαγάς -έχετε τό φιλόπτωχον- ή ιδρύσετε Σωματεϊον «οικονομικού φορέως». Τά δικαιολογήματα είναι έκ τού πονηρού.

γ) Η ανωνυμία είναι αναίσχυντος- ήγουν, δέν εντρέπεται δι’ όσα διατείνεται!! Άκουσον! Άκουσον! Επιχείρημα!

Η «”Ρωσική Ορθόδοξος Εκκλησία τής Διασποράς” ίδρυσεν έν Αμερική νομικόν πρόσωπον υπό τήν ως άνω Επωνυμίαν! Άν εκείνοι ήσαν αιρετικοί, τότε και ημείς θά είμεθα ομοίως»!!

* Σημ. «Ο.Π.Σ.»: βλ. περιοδικόν «Φωνή τής Όρθοδοξίας», φ. 943, σελ.18-19.

** Σημ. «Ο.Π.Σ.»: βλ. περιοδ. «Όρθ. Παρατηρητής», φ.59, Σεπτ-Όκτ. 1995, πρωτοσέλιδον άρθρον

Βλέπετε σήμερον τά χάλια τής Ρ.Ο.Κ.Α. Όπου συναθροίζεται χρήμα (κινητά ή ακίνητα), εκεί χορεύει ό Σατανάς, λέγουν οι πατέρες …

Εγώ δέν εξήτασα τό θέμα τής Αμερικής, ούτε τό θέμα τού Καράκας, όπου εσύχναζεν ό τεχνουργός τής Σωματειοεκκλησίας διά …… Δέν είμαι μέλος τής Εκκλησίας τής Αμερικής ούτε τού Καράκας, είμαι μέλος τής Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος καί υπό τήν ιδιότητά μου ταύτην έγραψα ό,τι έγραψα. Άλλωστε, μέ τήν αποφώλιον λογικήν Σας κ. ανώνυμε, τούς Παπικούς δέν πρέπει νά τούς βαπτίζωμεν, διότι οι Ρώσσοι τούς δέχονται με άγιον Μύρον!! Ούτε τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, όταν είναι κρύος ό καιρός, πρέπει νά νηστεύωμεν! Διότι και εις τήν Ρωσσίαν εις τινά μέρη τής Σιβηρίας, λόγω τού ψύχους καταλύουν! Ούτε οι προδόται πρέπει νά απολογούνται, έχουν παράδειγμα τον τρισκατάρατον Ιούδα! Αφήνω τήν κρίσιν εις τό κοινόν.

δ) «Δεχόμεθα -λέγει ό ανωνυμογράφος- ότι τό καταστατικόν τού Σωματείου δέν ήτο καταλληλότερον καί εγένετο μετά προχειρότητος μετά τό σχίσμα του 1995» καί επάγει διαφόρους πτωχάς δικαιολογίας!

Κύριε ανώνυμε, τό ιδρυτικόν υπεγράφη τήν 1/ 9 /1995 (βλ. Πρακτικόν ιδρύσεως Σωματείου) καί ή αίτησις αναγνωρίσεως υπεβλήθη τήν 1/2/1996 ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών. Από 1/9/1995 – 1/2/1996 παρήλθον μήνες τέσσαρες• δέν ήσαν αρκετοί νά καλύψουν τήν προχειρότητα; Έξ άλλου, εκτός τού Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου (έπεσε θύμα; Εκείνος καί ό Θεός γνωρίζει), όλοι οι άλλοι Αρχιερείς ήσαν μέλη τής Παραεκκλησίας υπό τήν επωνυμίαν «Ελληνική Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος» Κουμουνδούρου 25• διατί βεβιασμένα εκινήθησαν νά ιδρύσουν «φιλόπτωχον», αφού είχον φιλόπτωχον τό ώς άνω Σωμα¬τείον καί «ηγόραζον» καί «επώλουν»;

Τά γραφεία Κουμουνδούρου καί Βερανζέρου δέν τά ηγόρασεν ή παραεκκλησία;

Διά τήν τροποποίησιν ή τροποποίησις είναι μία πράξις πολύ απλή καί συνηθισμένη, εις τούς παραεκκλησιαστικούς κύκλους τής «Ελληνικής Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος»• διατί κρύβουν τό τάλαντον; ……

ε) Καλόν θά ήτο κύριε ανώνυμε, έν όσω ευρίσκεσθε εις τήν όδόν, κατά τό Εύαγγελικόν λόγιον, νά ασχοληθήτε μέ τήν εύθύνην πού σάς βαρύνει: Πρώτον, διά τήν προπαρασκευήν τού διχασμού τού έτους 1995. Δεύτερον, διά τάς μετά τον διχασμόν αντικανονικάς αποφάσεις. Τρίτον, διά τόν νεωτερισμόν καί τήν Σωματειοποίησιν τής Εκκλησίας. Τέταρτον, διά τήν Βαυαρικήν επιδρομήν τού έτους 1998- καί τέλος, διά τήν αδιάλλακτον γραμμήν καί τό σαπρικιστικόν πνεύμα πού σάς διακατέχει ώς προς τό θέμα τής ενώσεως τών διεστώτων.

Εγώ, κύριε ανώνυμε, μέ τήν βοήθειαν τού Θε¬ού, άχρις ώρας δέν εξέκλινα από τού νά ασχολούμαι διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής μου- παρ’ όλας τάς προσωπικάς μου αδυναμίας, είμαι εις τό στάδιον καί αγωνίζομαι ανθρωπίνως εις τήν έρημον του Αγ. Βασιλείου. Ό,τι έγραψα ήτο μία αναγκαία άπασχόλησις διά τήν ψυχήν μου• πραγματική καί επιβεβλημένη, καί όχι φανταστική όπως γράφετε καί διαλαλείτε.

Έγραψα μόνον καί μόνον, διά νά διορθώσητε όχι τάς «προχειρότητας», αλλά νά αποστήτε από τού «νεωτεριστικού πνεύματος» καί τής Εκκλησιολογικής Προτεσταντικής αιρέσεως τής Σωματειοποιήσεως τής Εκκλησίας.

Έγραψα, διά νά μή ευρεθή άλλος ανωνυμογράφος τού μέλλοντος, νά σάς έχη διά παράδειγμα, όπως έχετε υμείς τήν Ρ.Ο.Κ.Α.

Άν πράγματι θέλετε τήν αγάπην καί τήν ένωσιν απαλλαχθήτε καλώς καί ορθοδόξως, από όπου κακώς ενεπλέχθητε καί τότε θά ίδητε αδελφούς καί όχι «μακαρίτας». Επιτρέψατέ μου νά αλλάξω θέσιν, οι αδελφοί καί τώρα καί παλαιότερον ήσαν αδελφοί. Σάς εχάρισαν τήν μυριοτάλαντον οφειλήν τού 1979 και εσείς διά κάτι οβολούς τούς καταπνίγετε!!… Εζήτησαν τήν ένωσιν, αλλά οι «μακαρίται» εις τήν πίστιν δέν έχουν ελεγμούς έν τω στόματι αυτών, είναι πράγματι μακαρίται… (υμέτεροι ορολογίαι)

Παρακαλώ δημοσιεύσατε τήν παρούσαν μου εις τήν στήλην «Μικρά καί Ουσιώδη» εις τό υμέτερον έντυπον «Φ.Ο.» κατά δεοντολογικόν πρέπον.

Μετά βαρυαλγούσης καρδίας

Αυγουστίνος Μοναχός».

 

Ιούνιος 2011 = Φωτογραφίες από Καθαγίαση ναού στην Θεσσαλονίκη.

  • Δημοσιεύσαμε φωτογραφίες από τον Καθαγιασμό Ιερού ναού στην Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να τις βρείτε εδώ.