-Name day celebration of Metropolitan Christophoros.-

Click a photo to magnify it.

Name day celebration of Metropolitan Christophoros (2011)

Name day celebration of Metropolitan Christophoros (2011)

Name day celebration of Metropolitan Christophoros (2011)

Name day celebration of Metropolitan Christophoros (2011)

Name day celebration of Metropolitan Christophoros (2011)

Tags: , , , ,

www.Omologitis.org