Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία.

>>[ΕΙΣΟΔΟΣ]<<

  Μετά την αλλαγήν του εορτολογίου (10-3-1924), οι μη αποσχισθέντες Ορθόδοξοι (χλευαστικώς αποκαλούμενοι Παλαιοημερολογιται), υπό διωγμόν ευρισκόμενοι, συνεκεντρώθησαν την νύκτα της παραμονής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, δια την κρυφήν τέλεσιν αγρυπνίας επί τη εορτή εις το όρος του Υμηττού, άνωθεν του Χολαργού. Περί ώραν 11:30 προ του μεσονυκτίου, ενεφανίσθη εις τον ουρανόν λευκότατος και φαεινότατος Σταυρός, καταυγάζων ΜΟΝΟΝ το μονήδριον και το περίβολον αυτού, δηλωτικόν ότι ο Θεός θέλει να ακολουθώμεν το Πάτριον παλαιόν εορτολόγιον. Το θαύμα τούτο είδον όχι μόνο οι Ορθόδοξοι αλλά και οι αστυνομικοί, οίτινες κατέφθασαν δια να διαλύσουν αυτούς.

(Εφήμ.: ΣΚΡΙΠΤ 15/28ης Σεπτ. 1925).

English Ελληνικά